Obchodní podmínky důchodové poradny

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Alfa Calculations s.r.o., IČ 05288860, se sídlem Nad Zámečkem 395/59, Košíře, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování U Poštovky 1148/1, Košíře, 150 00 Praha 5, emailová adresa info@optimalni-duchod.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 261273 jako zhotovitel (dále jen „Poradna“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „Klient“).

Klientem je spotřebitel, tj. člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poradnou nebo s ní jinak jedná.

Klient zasláním Objednávky poradenské služby (dále jen „Objednávka“) potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Poradna sděluje, že

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od běžných nákladů na internetové připojení a poštovní služby. Poradna si neúčtuje žádné další poplatky.
 2. Nepožaduje úhradu ceny, zálohy nebo obdobné platby před převzetím plnění Klientem od Poradny, pokud Klient nepožaduje poskytnutí specifických služeb. Pokud Klient požaduje poskytnutí specifických služeb tj. služeb, které nejsou popsány v těchto OP, bude na případnou potřebu zaplacení zálohy nebo obdobné platby předem písemně upozorněn.
 3. Předmětem uzavřené smlouvy není opakované plnění ani není uzavírána na dobu neurčitou.
 4. Ceny služeb jsou v ceníku na internetových stránkách provozovaných Poradnou uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 5. Klient, jakožto spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat stejnou formou a na stejnou adresu, jakou zaslal Objednávku poradenské služby.

III. Smlouva

Smlouva vzniká tak, že Klient přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách provozovaných Poradnou tím, že

  1. zašle Poradně Objednávku prostřednictvím formuláře z internetových stránek provozovaných Poradnou nebo požádá o služby poradny emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách provozovaných Poradnou a Poradna Objednávku přijme. Objednávka je Poradnou přijata potvrzením přijetí příslušné dokumentace k požadovaným službám emailem na Klientovu emailovou adresu, jestliže Poradna Klientovi výslovně nesdělí, že Objednávku nepřijímá. V případech objednání služeb způsobem uvedeným v první větě, Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
  2. nebo
  3. zašle Poradně Objednávku dopisem nebo vyplněným formulářem (ke stažení na internetových stránkách provozovaných Poradnou) poštou na doručovací adresu Poradny (viz. výše) a příslušnou dokumentaci k požadovaným službám a Poradna Objednávku přijme. Pokud Poradna Objednávku nepřijme,  sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Klientovi informativním sdělením na Klientovu poštovní adresu. Jinak platí, že Objednávka byla Poradnou přijata.

Vzniklou smlouvu, včetně ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Smlouva má charakter smlouvy s nehmotným plněním, a to poradenské služby spočívající ve vypracování odborné studie dodávané ve formě digitálního obsahu (nejčastěji souboru typu *.pdf) spustitelném v běžném textovém prohlížeči, případně vytištěném (platí pro Objednávky zaslané poštou).

Smlouvou se Poradna zavazuje, že pro Klienta vypracuje odbornou studii – Zprávu o možnostech důchodu v případě optimalizace – stanovení nejvhodnějšího data pro odchod do důchodu nebo Zprávu o kontrole důchodu v případě kontroly již přiznaného důchodu (dále jen „Zpráva“). Ta bude obsahovat informace, výpočty a doporučení dle požadavků Klienta specifikovaných v Objednávce či její příloze, v následujícím rozsahu:

Optimalizace – stanovení nejvhodnějšího data pro odchod do důchodu:

Kontrola již přiznaného důchodu v případě nalezené chyby:

Kontrola již přiznaného důchodu v případě, že nebyla nalezena chyba:

Klient se smlouvou zavazuje, že

Pokud se Klient a Poradna předem dohodnou na poskytnutí specifických služeb, tj. poradenských služeb nad rámec uvedený výše, budou též dohodnuty další závazky Klienta, zejména individuálně dojednaná cena.

Poradna splní povinnost předat plnění ze smlouvy Klientovi zasláním Zprávy na Klientovu emailovou adresu, případně v listinné podobě na Klientovu poštovní adresu, pokud to klient požaduje a pokud svou Objednávku zaslal v listinné podobě na doručovací adresu Poradny.

Poradna výslovně upozorňuje, že k plnění z uzavřené smlouvy používá pouze informace obdržené od Klienta. Poradna neověřuje správnost obdržených informací, ani není oprávněna další informace o Klientovi zjišťovat. Na úplnosti a správnosti dodaných informací závisí přesnost vypracované Zprávy. Poradna neodpovídá za případné chyby či nepřesnosti Zprávy vzniklé díky nesprávným či neúplným údajům poskytnutým Poradně Klientem.

Poradna doporučuje, aby Klient Poradně poskytl maximum relevantních informací vztahujících se k jeho životní situaci a důchodovému pojištění. Pro to lze využít dotazník připravený Poradnou v rámci Objednávky

Pokud Klient, po předání informací o svém důchodovém pojištění Poradně, zjistí, že některé poskytnuté údaje jsou nepřesné, neúplné nebo chybné, je povinen neprodleně Poradně dodat opravené údaje, a to stejným způsobem, jakým dodal původní informace. Poradna provede opravu doposud provedených prací a Klientovi v tom případě vznikne závazek uhradit Poradně poměrnou část ceny za dosud vykonanou práci, a to navíc nad cenu dojednanou ve smlouvě.

IV. Odpovědnost Poradny

Poradna odpovídá Klientovi za odbornou kvalitu plnění ze smlouvy vypracovaného dle zásad nejlepší praxe. Zejména Poradna odpovídá Klientovi, že dodaná Zpráva:

 1. má charakteristiky popsané v těchto OP a na internetových stránkách provozovaných Poradnou,
 2. odpovídá právním předpisům platným v době vypracování studie,
 3. byla vypracována s odbornou péčí zohledňující nejlepší zájmy Klienta a prognózy vývoje ekonomického a právního prostředí

Pokud se Klient domnívá, že uvedená odborná kvalita plnění nebyla dodržena, má právo tuto kvalitu reklamovat. Poradna reklamaci vyřídí nejpozději ve lhůtě 14 dnů.

Poradna neodpovídá za nepřesnosti či chyby ve Zprávě vzniklé v důsledku nepřesných či neúplných informací dodaných Poradně Klientem či vzniklých mimo působnost Poradny.

Výpočty budoucích skutečností jsou prováděny dle právního stavu k datu vyhotovení Zprávy a na základě odborných statistických, ekonomických a dalších odhadů. Závisí na řadě obtížně předvídatelných proměnných včetně budoucího hospodářského a právního vývoje v ČR. Jako s takovými je nutné se závěry a doporučeními Zprávy pracovat, nelze je právně vymáhat ani se domáhat jakékoliv škody způsobené jejich nesprávnou aplikací a bez zohlednění těchto skutečností.

V. Lhůty plnění

Pokud není dohodnuto jinak, Poradna dodá Klientovi Zprávu obvykle ve lhůtě 14 dnů, nejpozději však 1 měsíc poté, co od Klienta obdržela poslední informaci týkající se jeho důchodového pojištění.

Klient dodá Poradně informace týkající se jeho důchodového pojištění neprodleně po jejich zjištění či obdržení.

VI. Podstatné porušení smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy ze strany Poradny je považováno prodlení Poradny s dodáním Zprávy delší jak 1 měsíc a pokud Zpráva není Klientovi dodána na jeho upozornění ani v náhradní 14 denní lhůtě.

Poruší-li Poradna smlouvu výše uvedeným podstatným způsobem, může Klient od smlouvy odstoupit. Odstoupení se sdělí Poradně obdobným druhem komunikace, jakým byla odeslána Objednávka.

VII. Ceny

Ceny za služby jsou smluvní, uvedené v ceníku na internetových stránkách provozovaných Poradnou, případně předem odsouhlasené oběma stranami smlouvy. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků. Klient obdrží plnění za cenu uvedenou v ceníku na internetových stránkách provozovaných Poradnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v informativním emailu o uzavření smlouvy zaslaném Poradnou Klientovi.

VIII. Dodací podmínky

Zpráva bude zaslaná na Klientovu emailovou adresu, případně v listinné podobě na jeho poštovní adresu, pokud nesdělil Poradně svou emailovou adresu a pokud svou Objednávku zaslal v listinné podobě na doručovací adresu Poradny.

IX. Platební podmínky

Klient provede platbu za služby ve lhůtě splatnosti na základě faktury zaslané na jeho emailovou adresu, případně v listinné podobě na jeho poštovní adresu, pokud nesdělil Poradně svou emailovou adresu a pokud svou Objednávku zaslal v listinné podobě na doručovací adresu Poradny.

Faktura bude Klientovi zaslána spolu se Zprávou, popřípadě později, a to se všemi zákonnými náležitostmi účetního dokladu.

X. Bezpečnost a ochrana informací

Poradna prohlašuje, že veškeré osobní údaje Klienta považuje za důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Osobní údaje Klienta jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Poradna postupuje tak, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Klienta.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem Poradně za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Poradna je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067896.

Klient dává Poradně svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Poradně. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Informace a postupy uvedené ve Zprávě jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro osobní potřebu Klienta. Bez souhlasu Klienta a Poradny nesmějí být poskytnuty jakékoliv třetí osobě.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Dokumentace o uzavřené smlouvě – Objednávka, informativní email potvrzující přijetí Objednávky, znění OP a ceníku v době uzavření smlouvy a vystavená faktura bude Poradnou archivována po dobu pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Kopie dokumentů budou Klientovi poskytnuty na vyžádání a nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.

Za písemné vyjádření dle těchto OP se považuje i forma elektronická, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Oblasti výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014, přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách provozovaných Poradnou.