Žádost o důchod - postup

Co je třeba udělat před návštěvou ČSSZ

Ještě před tím, než budete podávat vlastní žádost o důchod je vhodné si od ČSSZ vyžádat Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Správa sociálního zabezpečení je povinna vám jej zaslat na základě vaší písemné žádosti. Formulář žádosti naleznete zde. O IOLDP lze požádat též osobně při návštěvě pobočky ČSSZ nebo prostřednictvím datové schránky. V IOLDP jsou uvedeny všechny skutečnosti vztahující se k vašemu důchodovému pojištění, které ČSSZ eviduje. Pokud zjistíte, že některé údaje (např. záznam o zaměstnání, mateřské, výkonu vojenské služby apod.) chybí, bude potřeba je doložit. Údaje, které jsou v IOLDP evidovány, není nutné dokládat.

Dále je třeba si rozmyslet, ke kterému datu chcete do důchodu odejít. Nikde není stanoveno, že ze zaměstnání, popř. do důchodu musíte jít hned, jakmile jsou splněny příslušné podmínky. Dost často to pro vás nemusí být výhodné.

Jak o důchod požádat

Je potřeba se osobně dostavit na pobočku ČSSZ dle místa vašeho trvalého bydliště. (Na centrále ČSSZ Praha, Křížová ulice, kde je klientské centrum, jsou poskytovány jen některé informace; žádosti o důchod se tam nepodávají.) Na žádost o důchod neexistuje formulář, sepíše jí s vámi příslušný pracovník. Sepsání žádosti vám nesmí být odmítnuto. Důchod vám však bude přiznán jen při splnění podmínek pro jeho přiznání. Nejvhodnější je o důchod zažádat mezi 3. a 4. měsícem přede dnem, od kterého chcete do důchodu odejít. Rozhodnutí se pak vydává nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. O řádný starobní důchod lze požádat i zpětně a nechat si doplatit nevyčerpané důchody za dobu až 5 let, předčasný důchod však bude přiznán nejdříve ode dne podání žádosti. 

Často bývají publikovány poměrně obsáhlé seznamy dokumentů, které při podávání žádosti o důchod musí být doloženy. Ve většině případů však tak široké dokladování není třeba. Je nutno doložit pouze ty skutečnosti, které správa sociálního zabezpečení neeviduje. 

V případě, že budete chtít zasílat důchod na účet, je nutno též počítat s vyplněním Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu/manžel/manželka, kterou je možno stáhnout zde.

Co dělat, pokud s rozhodnutím o důchodu nesouhlasíte

Pokud nebudete souhlasit s vydaným rozhodnutím o přiznání důchodu (např. proto, že jeho výše je pod očekávanými hodnotami) je možno proti němu podat ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení námitku. Ve stejné lhůtě je též možno vzít svou žádost o důchod zpět.

Pro naše klienty v rámci poradenské činnosti provádíme kontrolu  evidence u ČSSZ, doporučujeme jak doplnit chybějící údaje, navrhujeme správné načasování odchodu do důchodu a počítáme jeho očekávanou výši. V případě stanovení nepředpokládaně nízkého důchodu ze strany ČSSZ, důchod zkontrolujeme, případně zpracujeme námitku pro podání na ČSSZ. Pro naše předchozí klienty je námitka zpracována zdarma.