Důchody se zahraničním prvkem

Jestliže jste část svého profesního života strávili v některém ze států EU, případně v jiném státě se kterým má ČR uzavřenou příslušnou smlouvu o sociálním zabezpečení, bude to mít vliv i na váš český důchod. Podmínky určení důchodu se pak řídí příslušnými právními předpisy EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)) nebo uzavřenou mezinárodní smlouvou. Nastat pak mohou v zásadě dvě situace:

1) Doba pojištění v ČR je dostatečná pro nárok na český důchod:

Pokud jsou v ČR splněny podmínky pro vznik nároku na důchod i bez zápočtu dob pojištění v zahraničí, provede se výpočet důchodu dvěma způsoby – I. jen na základě českých předpisů (tzv. plný důchod - viz jak se počítá důchod) a II. na základě pravidel vyplývajících z mezistátních aktů (tzv. dílčí důchod - viz dále). Přiznán je pak ten důchod, který vyjde vyšší. Některé mezinárodní smlouvy umožňují zahraniční dobu započítat do české doby pojištění. 

2) Samotná zdejší doba pojištění pro nárok na český důchod nestačí:

Dílčí důchod

Jestliže v ČR není získáno tolik doby pojištění, aby stačila ke splnění nároku na důchod a je potřeba zohlednit i dobu pojištění v zahraničí, bude důchod spočítán jako dílčí. Ve smluvních státech platí princip sčítání dob pojištění – tam kde je nárok na důchod podmíněn dosažením určité doby pojištění, se pro jeho získání musí přihlédnout i k dobám pojištění dosaženým v dalších smluvních zemích.

Výpočet dílčího důchodu vypláceného v ČR se provádí dle proporcionální metody. Kalkulace vychází z teoretické částky, tj. fiktivního důchodu, na který by pojištěnec měl nárok při započtení celkové doby pojištění (v ČR + zahraničí), přičemž průměrný výdělek získaný v ČR se většinou přepočítá tak, jako by byl dosahován i v zahraničí. Odtud se dle zdejších pravidel spočítá vyměřovací a výpočtový základ a teoretická výše důchodu. Skutečné výdělky dosažené v jiných zemích na český důchod zpravidla nemají vliv.

Dílčí důchod vyplácený v ČR je pak poměrnou částí teoretického důchodu podle počtu zde pojištěných dní k celkovému počtu všech pojištěných dní v ČR i v zahraničí.

Obdobně, většinou při délce zahraničního pojištění alespoň jeden rok, může být vyplácen důchod i v dalším státu.

V rámci našich služeb provádíme velmi náročné výpočty českých důchodů v případě dřívějšího pojištění v zahraničí. Počítáme dílčí i plné důchody a poskytujeme asistenci při administrativě spojené s těmito případy.