Invalidní důchody

Nárok na invalidní důchod vzniká po podání žádosti, pokud pracovní schopnost pojištěnce poklesla alespoň o 35 % a získal potřebnou dobu pojištění. Zprávy o zdravotním stavu od odborných a praktických lékařů se zpravidla shromáždí u posudkového lékaře, který provede zhodnocení míry poklesu pracovní schopnosti, většinou již bez přítomnosti pouzované osoby. Z jeho závěru vychází ČSSZ při přiznání invalidního důchodu.

Doba pojištění pro nárok na invalidní důchod

Doba pojištění nutná pro nárok na invalidní důchod je výrazně nižší než pro nárok na starobní důchod. Zjišťuje se z období před vznikem invalidity, případně po jejím vzniku a je odstupňovaná podle věku. U osob do 20 let je to méně než 1 rok, u osob 20 - 28 let musí být pojištěny 1 - 4 roky, u osob nad 28 let musí doba pojištění činit alespoň 5 roků z posledních 10 let, u osob nad 38 let případně ještě 10 roků z posledních 20 let. Do doby pojištění se započítává též určitá doba evidence na úřadu práce a studia.

Výše invalidního důchodu

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která, stejně jako u ostatních důchodů, činí 10 % průměrné mzdy a z    procentní výměry, závislé na předchozích výdělcích, stupni invalidity a době pojištění pro výpočet invalidního důchodu. Tato doba je odlišná od doby potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod a kromě získané standardní doby pojištění se k ní připočítává i tzv. dopočtená doba (v některých případech krácená), což je doba do důchodvého věku bezdětné ženy stejného data narození (platí pro všechny, včetně mužů).

V případě poklesu pracovní schopnosti:

V mimořádných případech, u mladých lidí do 28 let, kteří se stali invalidními a do té doby po většinu času např. studovali nebo byli vedeni v evidenci na úřadu práce a neměli tudíž relevantní výdělky, se procentní výměra invalidního důchodu odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu stanoveného právními předpisy.

V rámci našich služeb posuzujeme nárok na invalidní důchod z hlediska doby pojištění, mladým klientům pomáháme s mimořádným invalidním důchodem a počítáme jeho hodnotu ve všech stupních invalidity.