Hornické důchody

Systém důchodového zabezpečení zvýhodňuje pracovníky, kteří delší dobu pracovali na rizikových pracovištích nebo v náročných povoláních. To se projevuje zejména v případě horníků, tedy zaměstnanců s pracovní historií v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí na uhelných nebo uranových šachtách.

Posuzování doby v hlubinných dolech

Odfáraná práce se posuzuje odlišně ve dvou časových obdobích: Do konce roku 1992, kdy byla klasifikována v tehdejších pracovních kategoriích, a od začátku roku 1993, od kdy se začaly evidovat odfárané směny. V prvém případě se hodnotí doba, tedy kalendářní dny zaměstnání v I.AA pracovní kategorii, ve druhém případě reálně odfárané směny. Aby obě tato hodnocení byla kompatibilní pro pozdější posuzování nároku na hornický důchod, byl pro některé případy stanoven přepočtový koeficient z počtu dní v zaměstnání na odfárané směny v hodnotě 0,6.

Zákon dále stanoví, že nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle dřívějších předpisů zůstávají zachovány. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se považuje za důchodový věk.

Kdo má nárok na snížení důchodového věku

Nároků na snížení důchodového věku existuje více a záleží na období, ve kterém byla práce v hlubinném hornictví vykonávána, její délce, druhu a okolnostech jejího ukončení. Podrobný přehled je uveden v článku Hornické důchody - přehled nároků. Odtud vyplývá, že nárok na snížení důchového věku má ten, kdo před rokem 1993 odpracoval více jak 11 let v I.AA pracovní kategorii nebo více jak 7,5 roku v této kategorii na uranu. Pokud zaměstnání muselo být ukončeno ze zdravotních nebo organizačních důvodů, stačí v určitých případech 10 let v I.AA pracovní kategorii nebo více jak 6,5 roku na uranu.

Nárok na snížení důchodového věku má dále ten, kdo odfáral alespoň 3 300 směn (nebo 2 200 směn na uranu). Pokud zaměstnání muselo být ukončeno z důvodu naplnění nejvyšší přípustné expozice, stačí mít alespoň 3 081 směn (nebo 1 981 směn na uranu). Odpracovaná doba před rokem 1993 se na směny přepočítává výše uvedeným koeficientem. 

Důchodvý věk se pohybuje od 50 let (speciální případy uran) do 59 let a záleží vždy na konkrétním případu. Do předčasného důchodu je pak možno odejít naž o 3 roky dříve.

Výše hornického důchodu

Výpočty hornických důchodů jsou značně složité a je nutno u nich brát v úvahu kromě výdělků a doby pojištění i charakter nároku. Procentní výměra některých hornických důchodů se navíc zvyšuje o všechny valorizace uskutečněné od roku 1996 s horním limitem, který se každý rok zvyšuje. To může výrazně zatraktivnit i odchod do předčasného důchodu. Při trvající výdělečné činnosti může také být snížením důchodového věku započteno delší přesluhování a důchod pak může značně přesáhnout i zmíněnou hranici pro hornické důchody.

V rámci našich služeb posuzujeme nárok na hornický důchod dle doby odfárané v hlubinných dolech a počítáme jeho hodnotu pro všechny možnosti důchodu: předčasný, řádný, přesluhování.